Pogoji uporabe


Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani/trgovine

1. Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani/trgovine

Vse informacije in določbe, objavljene na spletnem mestu www.aza-plus.si, določajo pogoje poslovanja in nakupa storitev, ki jih ponuja podjetje AZA PLUS d.o.o., Celjska cesta 40, 3240 Rogaška Slatina, Slovenija EU. Prosimo vas, da pred nakupom oziroma registracijo v spletno trgovino pogoje natančno preberete, saj z uporabo spletne strani sprejemate in soglašate z objavljenimi pogoji poslovanja podjetja ter potrjujete, da ste bili z vsemi seznanjeni. Podjetje AZA PLUS d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb pogojev na tem spletnem mestu.

Splošni prodajni pogoji urejajo pravna razmerja med prodajalcem AZA PLUS d.o.o. in kupci storitev iz njenega prodajnega programa. Splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med prodajalcem in kupci, razen če se prodajalec in kupec glede posameznih pravic oziroma obveznosti izrecno drugače dogovorita. Veljavni so samo dogovori sklenjeni v pisni obliki. Kot pisna se štejejo tudi vsa sporočila prek ustreznih telekomunikacijskih sredstev (fax., elektronska pošta, ipd.). V kolikor imata prodajalec in kupec sklenjeno posebno pogodbo ali dogovor v pisni obliki, se za čas veljavnosti takšnega dogovora ali pogodbe določila slednjih upoštevajo kot prioritetna in razveljavljajo določila teh splošnih pogojev, v kolikor le-ti urejajo enako področje. Ti splošni prodajni pogoji imajo prednost in razveljavljajo nakupne pogoje kupca, razen v primeru, če se kupec in prodajalec pisno izrecno drugače dogovorita. Splošni prodajni pogoji skupaj s posebej dogovorjenimi pogoji tvorijo celovit sporazum med strankama. V kolikor prodajalec in kupec skleneta pogodbo v smislu sprejema ponudbe s strani kupca, so predmetni splošni pogoji sestavni del takšne pogodbe. Kupec je s predmetnimi pogoji seznanjen z obvestilom na ponudbi, vsakokrat pa si jih lahko prebere na spletni strani prodajalca.

2. Informacije

Podjetje se zavezuje, da bo kupcu vedno zagotavljalo naslednje informacije:

  • identiteto podjetja (ime, sedež, številka registra),
  • kontaktne podatke (elektronska pošta, telefon),
  • bistvene značilnosti storitev,
  • dostopnost storitev (vsaka storitev iz ponudbe na spletni strani je dostopna v razumljivem roku),
  • pogoje izvršitve storitve (način in rok izvršitve),
  • cene (jasno in nedvoumno določene, razvidno prikazano ali vsebujejo davke), 
  • način plačila,
  • časovno veljavnost ponudbe,
  • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe, in pogoje za odstop,
  • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
Trudimo se, da so podatki in informacije na tej spletni strani točni in pravilni. Za morebitne napake se opravičujemo in vas posimo, da nam jih sporočite na elektonski naslov info@aza-plus.si.

3. Prodajni program in kakovost storitev

Kupec lahko storitve koristi v skladu z navodili prodajalca. Kakovost in obseg storitev so opredeljene v specifikacijah, ki so na voljo na spletni strani www.aza-plus.si. Ugovor kupca v zvezi z jamčenjem in garancijo ugasne pri kupčevih posegih v storitve, ki niso v skladu s prodajalčevimi navodili, ali če se prodajalčeva storitev brez njegovega izrecnega pisnega soglasja uporablja v kombinaciji s storitvami drugih proizvajalcev. Prodajalec lahko brez vnaprejšnjega obvestila v program uvede novo storitev ali določeno storitev izloči iz prodajnega programa. V slednjem primeru nima kupec nikakršnih zahtevkov zaradi morebitne škode, ki bi mu s tem nastala oz. se takšnim zahtevkom odpoveduje. Prodajalec zagotavlja, da njegove storitve ustrezajo veljavnim predpisom v Sloveniji in Evropski uniji.

4. Cene

Cene v tej spletni trgovini so navedene v EUR. Ceno storitev in komercialne pogoje določa prodajalec. Prodajalec lahko dodatno zaračuna posebne kupčeve zahteve glede obsega storitev.

5. Plačilni pogoji in pridržek lastninske pravice

Način plačila je avansno (predračun) ali kartično/PayPal plačilo, razen v kolikor ni drugače dogovorjeno pisno med prodajalcem in kupcem. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko kupnina prispe na prodajalčev račun. V primeru zamude plačila, ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, ki se obračunavajo v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, oz. drugim veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji. Kupec je dolžan obračun obresti, ki ga pošlje prodajalec, poravnati v 8 dneh od dneva izstavitve obračuna. Prodajalec ima pravico zaračunati vse stroške, ki jih ima v zvezi z izterjavo, kupec pa jih je dolžan plačati na prvi poziv prodajalca. V primeru sodne izterjave kupčevih dolgov do prodajalca, ima prodajalec pravico, da kupcu enostransko zadrži uveljavljanje, ali da mu v celoti prekliče pravico do uveljavitve, količinskih, vrednostnih ter drugih dodatnih popustov ali drugače dogovorjenih ugodnosti. Če kupec zamuja s plačilom že zapadlih obveznosti, ali če vsota kupčevih nezapadlih obveznosti preseže dogovorjeno ali s strani prodajalca določeno vrednost (odobreni limit), se nadaljnje dobave kupcu opravijo le v primeru prejema predplačila (avans) ali v primeru prejema dodatnih zavarovanj za poplačilo obveznosti, kot jih določi prodajalec. Če kupec ne poravna svojih obveznosti v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico nemudoma prekiniti vse storitve, dokler kupec ne poravna vseh zapadlih obveznosti. Kupec mora svoje obveznosti do prodajalca poravnati neodvisno od plačil svojih lastnih strank. Kupec se zavezuje, da tretjim osebam ne bo odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegovega predhodnega pisnega soglasja. Če kupec ne spoštuje medsebojnih dogovorov, zlasti ob plačilni zamudi, je prodajalec upravičen prekiniti storitev. S tem se ne šteje, da je prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja, razen če to ob začetku izvajanja storitev izrecno pisno izjavi.

6. Izvajanje storitev

Prodajalec je dolžan izvajati naročeno storitev v skladu s pisno potrditvijo naročila. Če prodajalec z izvajanjem storitve zamuja več kot 8 dni preko dogovorjenega roka, je dolžan o tem obvestiti kupca. V primeru zamude pri zagotavljanju podatkov za nemoteno izvajanje storitve preide nevarnost na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo. Če kupec ne zagotavlja za izvajanje storitve potrebnih podatkov, ga prodajalec najprej pisno opozori. Če kupec kljub izrecnemu pisnemu opozorilu po preteku 8. dni od prejema opozorila ne zagotovi podatkov, ima prodajalec pravico naročeno storitev zaračunati kupcu po veljavnem ceniku in mu hkrati zaračunati tudi morebitne dodatne stroške.

7. Postopek naročila

Dodajanje storitev v nakupovalno košarico

Ko kupec v spletni trgovini najde ustrezno storitev, ga v košarico doda s klikom na gumb “nakup”. V košarico lahko dodate poljubno število storitev. Ko z dodajanjem zaključite, lahko kasneje nadaljujete z nakupovanjem ali zaključite vaš nakup. Po končanem izboru storitev in pregledu nakupovalne košarice kupec nadaljuje k blagajni. Storitvam je količino možno dodatno spreminjati tudi v nakupovalni košarici.


Nakup

Za nadaljevanje nakupa mora kupec navesti pravilne kontaktne podatke ter določiti način plačila. Neregistrirani kupec mora pred prvim nakupom najprej izpolniti obrazec za registracijo in se registrirati.


Zaključek nakupa

Preden zaključite nakup, še enkrat preverite, če je seznam naročenih storitev ustrezen. Poročilo o poslanem naročilu boste prejeli na vaš elektronski naslov.

8. Reklamacije

Reklamacije glede kakovosti stoirtev mora kupec pisno sporočiti prodajalcu takoj ko ugotovi morebitne pomanjkljivosti, najkasneje pa v 8. dneh po izvedeni storitvi, sicer se šteje soritev za sprejeto in poznejše reklamacije niso več mogoče. Kupec ima pravico uveljavljati reklamacijo iz naslova skritih pomanjkljivosti stoirtve najkasneje v šestih mesecih po zaključeni storitvi. Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 482. členom Obligacijskega zakonika. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo potem, ko mine 6 mesecev od izvedene storitve. Prodajalec določi, ali bo storitev izvedel ponovno ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotni izvedbi storitve ali pa bo kupcu plačal odškodnino. Glede reklamiranja storitev stranki vežejo veljavna pravila o preiskavi blaga in grajanju napak v trgovskem prometu. Prodajalec ni dolžan obravnavati neustrezno oziroma nepopolno dokumentiranih reklamacij. Prodajalec ne prevzame nobene odgovornosti za reklamacije v primeru nepravilno izbrane storitve. Prodajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej ne zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca, ima pa pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode, nastalih zaradi takšnega ravnanja. Prodajalec ne odgovarja za škodo, zlasti ne za indirektno škodo oziroma stroške za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti ne velja, če se škoda povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti.

9. Garancija

Prodajalec jamči, da je prodana storitev izvedena brezhibno, strokovno in v skladu s predpisi. Za informacijo o posameznih storitvah vas prosimo, da se obrnete na naš elektronski naslov info@aza-plus.si. Prodajalec ne prevzema garancije za prodane storitve v naslednjih primerih: če kupec zamuja z zagotavljanjem podatkov in/ali dokumentov, če kupec brez predhodnega pisnega dovoljenja prodajalca spreminja podatke, zaradi ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz izvedbe prodajalca.
Odgovornost prodajalca v okviru garancije je izrecno omejena na zadovoljivo odpravo pomanjkljivosti in izključuje prodajalčevo odgovornost za vsakršno drugo škodo. Uveljavitev garancije je možna samo ob predložitvi potrjenega prodajalčevega računa.

10. Varovanje poslovne skrivnosti

Prodajalec in kupec se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in vse ostale podatke glede medsebojnega sodelovanja varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se štejejo zlasti: cenik, komercialni in ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi, naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in vsi drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Kršitelj poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za materialno in nematerialno škodo. Pogodbeni stranki se zavezujeta ves čas sodelovanja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku dosledno varovati dobro ime sopogodbenika in njegovih blagovnih znamk. Zaradi navedenega tretjim osebam ali javnosti ne smeta posredovati negativnih informacij ali mnenj o sopogodbeniku ali kakršnih koli javnih komentarjev, razen na sodišču v primeru sodnega spora.

11. Veljavnost splošnih prodajnih pogojev in krajevna pristojnost sodišča

Ti splošni prodajni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do njihove nadomestitve z novimi. Ti splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se stranki predhodno izrecno drugače pisno dogovorita. Splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za prodajalčeve storitve. Za posamezne pravice oziroma obveznosti med prodajalcem in kupcem-potrošnikom, ki jih prisilni (kogentni) predpisi o varstvu potrošnikov urejajo drugače kot so urejene v teh splošnih pogojih, se neposredno uporabljajo posamezne relevantne kogentne določbe s področja varstva potrošnikov. Če sporazumna rešitev nesoglasij med strankama ne bo mogoča, je za razrešitev spora pristojno sodišče po sedežu prodajalca, za presojo pogodbenih določil pa se uporablja Slovensko pravo. Kljub navedenemu lahko prodajalec vodi pravne postopke na stvarno pristojnem sodišču tudi po sedežu kupca. Pogodbeni stranki za urejanje vseh medsebojnih razmerij določata izključno uporabo prava po sedežu prodajalca. V primeru sporov se za presojo uporablja slovenski original predmetnih splošnih pogojev.